Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Zarząd Nieruchomości z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1a, tel.: (32)7824925, adres e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl.

 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych - inspektor ochrony danych. Kontakt e-mail: osobowe@sznslaskie.pl, dane teleadresowe jak w pkt.1.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Śląskiego Zarządu Nieruchomości, realizującego zadania własne samorządu województwa zgodnie ze statutem. Podstawą prawną przetwarzania zależną od rodzaju sprawy może być:

  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej administratorowi (art. 6. ust. 1 lit. e RODO);
  • wykonanie zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

W sytuacjach szczególnych podstawą prawną może być wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Informacje o konkretnych celach przetwarzania danych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, poprzez wypełnienie obowiązku informacyjnego w trakcie jej realizacji.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa mających zastosowanie do załatwienia konkretnej sprawy, przepisów dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto odbiorcami będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, bank w zakresie realizacji płatności, dostawcy usług pocztowo-kurierskich.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu lub publikowane na stronie BIP Jednostki.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub dobrowolne w zależności od rodzaju konkretnej sprawy, jednakże konsekwencją niepodania danych w sytuacji gdy jest to obowiązkowe będzie brak możliwości jej realizacji.

 

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 22 RODO).


Rejestr zmian
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Adam Adamski 2022-01-13 22:53:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane