PN-6/2020 Usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

 

ŚZN.241.6.116.2020.BB,AP

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 01.12.2020 w BZP pod numerem 759443-N-2020.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 759443 z dn. 01.12.2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (edytowalny)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (edytowalny)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (edytowalny)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny)
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz usług
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia
 10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
 11. Załącznik nr 9 - Informacja RODO
Załączniki
Załączniki do PN.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane