PN-7/2020 Usługa ochrony mienia na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

 

Znak sprawy : ŚZN.241.7.116.2020.BB,AP

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Termin składania ofert : 17.12.2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 17.12.2020r. godz. 10.30

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09.12.2020 w BZP pod numerem 764590-N-2020.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 764590-N-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (edytowalny)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (edytowalny)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (edytowalny)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny)
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz usług (edytowalny)
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia (edytowalny)
 10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
 11. Załącznik nr 9 - Informacja RODO
Załączniki
załączniki do PN-7_2020.zip


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane