Deklaracja dostępności

 

Śląski Zarząd Nieruchomości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szn.bip-slaskie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-08

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia takich jak:

 • Na stronie internetowej nie zapewniono wyświetlania w kolorach kontrastowych

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze. Można również korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki Firefox, Chrome, Egde, Opera, Internet Explorer, takich jak:

 • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku
 • [CTRL] oraz [0]: powrót do ustawienia początkowego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Monika Hełmecka, e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 7824925. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Śląski Zarząd Nieruchomości powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Śląski Zarząd Nieruchomości niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Śląski Zarząd Nieruchomości może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Śląski Zarząd Nieruchomości odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Śląski Zarząd Nieruchomości mieści się w następujących lokalizacjach:

 • Katowice, ul. Grabowa 1a - siedziba główna,
 • Katowice, ul. Dąbrowskiego 23,
 • Istebna, Istebna 684.

 

Siedziba główna: ul. Grabowa 1a, 40-172 Katowice

Biura znajdują się na trzecim piętrze.

Budynek posiada trzy wejścia:

 • od strony ul. Grabowej (lewy róg budynku),
 • dwa od strony parkingu wewnętrznego: z boku i tyłu budynku.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony tylnej parkingu wewnętrznego (możliwość wjazdu dla osób na wózkach po rampie wjazdowej).

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym i nie posiada windy.

Obsługa interesantów na wózkach inwalidzkich odbywa się na parterze budynku, w wyznaczonym pomieszczeniu, do którego jest bezpośredni dostęp z rampy poprzez tylne drzwi wejście z parkingu.

Na parterze budynku znajduje się oznakowana toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu wewnętrznym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy których znajduje się informacja o numerze kontaktu telefonicznego. Wjazd na parking wewnętrzny znajduje się od bocznej ulicy dojazdowej z lewej strony budynku.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jak również nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku pojawienia się w budynku osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Biuro znajduje się w 1 pomieszczeniu na parterze.

Budynek posiada dwa wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:

 • wejście główne od strony Placu Chrobrego,
 • wejście drugie prowadzące przez część parkingu na parterze.

W budynku znajdują się znaczniki TOTUPOINT służące do udźwiękowiania przestrzeni publicznej (6 znaczników).

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępna jest platforma przychodowa znajdująca się na parterze budynku. Korzystając z drogi od ul. Dąbrowskiego do dyspozycji jest sygnał dźwiękowy, informujący pracownika ochrony oraz druga platforma przychodowa. Obsługa administracji dodatkowo wyposażona jest w przenośne podesty umożliwiające zjazd wózka ze schodów.

W punkcie informacyjnym oraz na Sali Kolumnowej znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Lokalizacja: Istebna 684, Istebna

Biuro znajduje się w 1 pomieszczeniu na parterze.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Strome schody utrudniające poruszanie się - brak podjazdów, brak windy.

Brak informacji wizualnych i dźwiękowych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : akt
Grzegorz Januszek 2024-03-26 12:30:56
Edycja dokumentu : korekta redaktorska
Grzegorz Januszek 2023-04-03 13:32:44
Edycja dokumentu : korekta redaktorska
Grzegorz Januszek 2023-04-03 13:30:06
Edycja dokumentu : korekta redaktorska
Grzegorz Januszek 2023-04-03 13:28:22
Edycja dokumentu : przegląd i aktualizacja dokumentu
Grzegorz Januszek 2023-04-03 13:27:41
Edycja dokumentu : korekta danych
Grzegorz Januszek 2023-01-10 10:41:59
Edycja dokumentu : korekta informacji
Grzegorz Januszek 2023-01-10 10:20:10
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Adam Adamski 2022-01-13 22:52:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja linku do artykułu
Adam Adamski 2022-01-13 22:51:00
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-01-12 11:41:42

Otwarte dane Pokaż dane